Par projektu|Preses relīzēm|Reklāmas iespējas
Seko mums:
Darbības pārskati
Statūti
Kā pievienoties
Aktivitātes
Vadība
Kontakti
Latvian Cyclists’ Union
Pakalpojumi
 Meklēšana:
 

Aktuālā aptauja
Kurās Rīgas centra ielās vajag velojoslu?
Brīvības
Čaka/Marijas
Valdemāra
Elizabetes
Lāčplēša
Stabu
Visās minētajās
Nevienā
Cits variants (ierakstiet komentārā)
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
iesaka veloriga.lv


Kā pareizi pieslēgt velosipēdu. Statīvu veidi un video!
Saulkrastu velosipēdu muzejsVelosipēdu muzejs Krievijā!

 
 Biedrības "Latvijas Riteņbraucēju apvienība"

statūti

Rīgā, 2010.gadā

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.  “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”, turpmāk tekstā Biedrība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības, kas atbalsta Biedrības darbības mērķi un atzīst šos statūtus.

1.2.  Biedrības pilns nosaukums latviešu valodā ir: „Latvijas Riteņbraucēju apvienība”.

1.3.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.4.  Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un šiem statūtiem.

2.     Mērķis un uzdevumi

2.1.   Biedrības mērķis ir ikdienas un tūrisma riteņbraukšanas kā satiksmē ērta, ekonomiska, veselīga un videi draudzīga pārvietošanās veida attīstība Latvijā.

2.2.   Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

2.2.1. koordinēt riteņbraucējus pārstāvošo biedrību un citu personu aktivitātes efektīvākai kopīgo interešu pārstāvēšanai;

2.2.2. popularizēt riteņbraukšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;

2.2.3. veicināt veloizglītības attīstību;

2.2.4. sekmēt velosporta izplatību;

2.2.5. apkopot pasaules labāko, Latvijā pielietojamo, praksi;

2.2.6. pastāvīgi līdzdarboties ceļu satiksmes organizācijas un citu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

2.2.7. koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķa sasniegšanai;

2.2.8. veikt citas darbības, kas nepieciešamas Biedrības mērķa sasniegšanai.

3.      Biedru uzņemšana un izslēgšana

3.1.   Par Biedrības biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Biedrības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Biedrības biedru.

3.2.   Jaunu biedru uzņemšana notiek uz rakstiska pieteikuma pamata:

3.2.1. fiziskai personai ir jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums;

3.2.2. juridiskai personai jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums un reģistrācijas apliecības kopija;

3.3.   Pieteikuma formu nosaka Valde.

3.4.   Biedrības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un izskata pieteicēja lūgumu tuvākās sēdes laikā.

3.5.   Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.6.   Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

3.7.   Ja Valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā biedra nauda.

3.8.   Katrs Biedrības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Biedrībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

3.9.   Biedrības Valde var izslēgt biedru no Biedrības, ja viņš neievēro statūtus, nepilda savus pienākumus pret Biedrību vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm tā mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

3.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.11. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei.

3.12. Biedra izslēgšanas vai izstāšanās gadījumā biedra nauda netiek atmaksāta.

4.     Biedru tiesības un pienākumi

4.1.   Biedrības biedriem ir tiesības:

4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētiem Valdē statūtos noteiktajā kārtībā;

4.1.2. iesniegt priekšlikumus Valdei, atklāti izteikt un aizstāvēt savu viedokli par Biedrības darbību, mērķi un uzdevumiem, apspriest Biedrības praktiskās darbības jautājumus;

4.1.3. saņemt jebkuru informāciju par Biedrības darbību un sniegt informāciju Biedrības biedriem;

4.1.4. brīvi izstāties no Biedrības biedru sastāva, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

4.2.  Biedrības biedriem ir pienākums:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces, Valdes un Valdes priekšsēdētāja lēmumus;

4.2.2.  regulāri maksāt biedra naudu;

4.2.3.  ar savu darbību sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu;

4.2.4.  nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā.

5.      Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

5.1. Biedrības līdzekļus veido:

5.1.1. biedru naudas;

5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;

5.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu vai projektu finansēšanai;

5.1.4. citi ienākumi, ko ieguvusi Biedrība saskaņā ar LR likumdošanu.

5.2.   Biedrības līdzekļi tiek izlietoti:

5.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

5.2.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

5.3. Gadījumos, ja Biedrības līdzekļi ir nepietiekami kāda uzdevuma vai projekta īstenošanai, Biedrības biedri var vienoties par mērķiemaksām šo uzdevumu vai projektu realizēšanai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs un Valde tos var izlietot tikai un vienīgi attiecīgo uzdevumu vai projektu realizēšanai.

5.4.  Ienākumi, kas finanšu gada beigās pārsnieguši izdevumus, tiek ieskaitīti rezerves fondā. Rezerves fonda līdzekļi tiek lietoti nākamajā finanšu gadā Biedrības mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei.

5.5.  Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un Valde. Kontroli veic Revidents.

6.    Biedru sapulce

6.1.  Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.

6.2.  Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.3.  Ārkārtas biedru sapulci sasauc Valde, ja sasaukšana nepieciešama Biedrības interesēs.

6.4.  Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja par to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.

6.5.  Biedru sapulci Valde sasauc, par to paziņojot un tās darba kārtību darot zināmu biedriem ar elektroniskā pasta vēstuli vismaz 14 dienas iepriekš.

6.6.  Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.

6.7.  Biedru sapulcei ir tiesības:

6.7.1. lemt par statūtu grozījumiem;

6.7.2. uz 2 gadiem ievēlēt Valdi, Valdes priekšsēdētāju un Revidentu;

6.7.3. noklausīties Revidenta atzinumu un vērtēt pārskatu par Biedrības Valdes un Valdes priekšsēdētāja darbu;

6.7.4. apstiprināt Biedrības gada pārskatu, darbības plānu un budžetu;

6.7.5. noteikt ikgadējās biedra naudas lielumu;

6.7.6. lemt par Biedrības pašlikvidēšanos;

6.7.7. izlemt citus ar Biedrības darbību saistītus konceptuālus jautājumus.

6.8.   Biedru sapulcei ir tiesības uzticēt savas pilnvaras konkrēta jautājuma risināšanai  Biedrības Valdei, izņemot grozījumus Biedrības statūtos, kā arī lēmumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

6.9.   Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

6.10. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

6.11. Ja atkārtoti sasauktā biedru sapulcē tiks lemti jautājumi par grozījumu izdarīšanu statūtos, Valdes un Revidenta ievēlēšana un atsaukšana, lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju, Valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

6.12. Biedru sapulces lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.13. Lēmumu biedru sapulce pieņem atklāti balsojot, ja biedri nelemj citādi.

6.14. Biedru sapulces protokolu paraksta biedru sapulces vadītājs un protokolists.

7.     Biedrības struktūrvienības

7.1.   Biedru sapulce var izveidot struktūrvienības.

7.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības Nolikums.

8.     Valde

8.1.  Biedrības Valde ir biedru sapulces ievēlēta izpildinstitūcija.

8.2.  Valde sastāv no 5 Valdes locekļiem, kuru darbs biedrībā ir brīvprātīgais darbs un atlīdzība par to nav paredzēta.

8.3.  Biedrības Valdi ievēl biedru sapulce uz 2 gadiem. Biedrības Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

8.4.  Biedru sapulcei ir tiesības atlaist Valdi pirms tās pilnvaru termiņa beigām, ievēlot jaunu Valdi no Biedrības biedru vidus.

8.5.  Biedrības vārdā pārstāvības tiesības vienpersoniski ir Valdes priekšsēdētājam, bet katram Valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vismaz vēl vienu Valdes locekli.

8.6.  Valdes locekļi paši sadala savus pienākumus savā starpā, ievēlot arī Valdes priekšsēdētāju.

8.7.  Biedrības biedri, kas vēlas izvirzīt kandidatūru Valdes vēlēšanām, par to rakstiski informē Valdes priekšsēdētāju ne vēlāk kā 10 dienas pirms attiecīgās biedru sapulces. Valdes priekšsēdētājs sastāda kandidātu sarakstu, kuru ne vēlāk kā 5 dienas pirms attiecīgās biedru sapulces nosūta visiem Biedrības biedriem iepazīšanai.

8.8.  Valdes pienākumi ir:

8.8.1. vadīt Biedrības ikdienas darbu;

8.8.2. veikt pasākumus, kas nepieciešami Biedrības mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei;

8.8.3. pildīt pienākumus, ko nosaka šie statūti un biedru sapulces lēmumi;

8.8.4. veikt citas ar Biedrības darbību saistītas funkcijas, kas nav biedru sapulces kompetencē.

8.9.   Valde ir pilnvarota izmantot Biedrības līdzekļus, saskaņā ar biedru sapulces apstiprināto budžetu.

8.10.  Valde ir tiesīga lemt par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu.

8.11.  Tiesiskās attiecības ar Biedrības struktūrvienībām tiek noteiktas Valdes apstiprinātā nolikumā.

8.12.  Biedrības simbolika tiek noteikta Valdes apstiprinātā nolikumā, izmaiņas tajā tiek apstiprinātas ar Valdes lēmumu.

8.13.  Valdes sēdes notiek Valdes locekļiem iepriekš vienojoties par to biežumu, laiku un vietu vai arī, ja sanākšanu pieprasa vismaz puse Valdes locekļu vai Valdes priekšsēdētājs, paziņojot Valdes locekļiem ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš.

8.14.  Valdes sēdes dienaskārtība tiek paziņota Valdes locekļiem vismaz 3 dienas iepriekš.

8.15.  Valdes loceklis ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas.

8.16.  Katrs biedrs ir tiesīgs iesniegt Valdei izskatīšanai jebkuru ar Biedrības darbību saistītu jautājumu. Minētais jautājums lēmuma projekta veidā rakstiski jāiesniedz Valdei vēlākais piecas darba dienas pirms Valdes sēdes.

8.17.   Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalījušās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

8.18.  Valdes sēdes tiek protokolētas un protokolus paraksta Valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes protokolā tiek atzīmēts biedru balsojums par katru balsoto jautājumu.

8.19.  Valdes sēdes protokoli tiek apstiprināti tuvākajā Valdes sēdē. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums iepazīstināt Valdi ar iepriekšējiem Valdes sēdes neapstiprinātajiem protokoliem.

8.20.  Ja jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu risināšanai tiek sasaukta Biedru sapulce.

9.     Valdes priekšsēdētājs

9.1.  Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi ir: 

9.1.1. pārstāvēt Biedrības intereses Latvijā un ārvalstīs;

9.1.2. vadīt Valdes sēdes un biedru sapulces;

9.1.3. sagatavot Valdes lēmumu projektus;

9.1.4. organizēt un nodrošināt Valdes lēmumu izpildi;

9.1.5. apstiprinātā budžeta robežās rīkoties ar Biedrības mantu un līdzekļiem;

9.1.6. izlemt viņa pārziņā esošos ar Biedrības darbību saistītus jautājumus.

9.2.  Valdes priekšsēdētāju uz 2 gadiem Valde ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no savas vidus viena mēneša laikā pēc Valdes ievēlēšanas.

10.   Darbības revīzija

10.1. Biedrības darbības finansiālo un saimniecisko kontroli veic Revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 2 gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis.

10.3. Revidentam ir tiesības pārbaudīt Biedrības mantu, līdzekļus, finanšu dokumentus un saimniecisko darbību.

10.4. Revidentam ir savlaicīgi jāziņo Valdei par visām pārbaudes laikā atklātajām nepilnībām.

10.5. Pēc gada pārskata sastādīšanas Revidents sniedz Valdei atzinumu. Atzinums tiek nolasīts biedru sapulcē. 

 

Statūti apstiprināti dibinātāju sapulcē Rīgā, 2010.gada 9.novembrī.
 

 »
Top.LV